پروژه تهران- شمال اولین افتتاح آزادراهی ۱۴۰۲

پروژه تهران- شمال اولین افتتاح آزادراهی ۱۴۰۲
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: از بین ۵ آزادراهی که وعده افتتاح آن را داده بودیم مسیر ۲۲ کیلومتری در منطقه ۲ آزادراه تهران- شمال در گام نخست افتتاح خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85147027/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2منبع: https://www.irna.ir/news/85147027/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2