پلمب ۴ هزار بنگاه مسکن متخلف در کشور/ بنگاه‌های مسکن قیمت‌سازی می‌کنند

پلمب ۴ هزار بنگاه مسکن متخلف در کشور/ بنگاه‌های مسکن قیمت‌سازی می‌کنند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفت: گشت‌های نظارتی ما در سراسر کشور شکل گرفته و از ابتدای سال ۶۰ هزار بازرسی از بنگاه‌های در کل کشور انجام شده و چهار هزار بنگاه فاقد مجوز پلمب شده‌اند. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85228485/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85228485/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C