پُرپروازترین مسیرهای داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۱ اعلام شد

پُرپروازترین مسیرهای داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۱ اعلام شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- بر اساس گزارش سالانه علی بابا، تهران- مشهد و استانبول – تهران پُرپروازترین مسیرهای داخلی و خارجی و اصفهان – تهران نیز پرطرفدارترین مسیر اتوبوسی برای مسافران در سال ۱۴۰۱ بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85159713/%D9%BE%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85159713/%D9%BE%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF