پیاده‌سازی الگوی مدیریت کریدورهای ترانزیتی در وزارت راه و شهرسازی 

پیاده‌سازی الگوی مدیریت کریدورهای ترانزیتی در وزارت راه و شهرسازی 
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به اهمیت فعال‌سازی و رونق کریدورهای ترانزیتی از طریق به فعلیت رساندن کلیه مزیت‌ها و ظرفیت‌های کشور، پیاده‌سازی الگوی مدیریت کریدورهای ترانزیتی ذیل مدیریتی یکپارچه و واحد بر اساس تجربیات موفق منطقه‌ای و جهانی به عنوان وظیفه‌ و نقش حاکمیتی از سوی معاونت حمل ونقل پیگیری می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85155118/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

  توضیح رجا بابت توقف ۴ ساعته قطار ۳۲۰ تهران- مشهد