پیامدهای بهداشتی طوفان خاک، ۳۸ میلیون نفر از جمعیت کشور را تهدید می‌کند

پیامدهای بهداشتی طوفان خاک، ۳۸ میلیون نفر از جمعیت کشور را تهدید می‌کند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس مرکز سلامت محیط وکار وزارت بهداشت گفت: ۳۸ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت تاثیر پیامدهای بهداشتی طوفان‌های گردوخاک قرار دارند و آمارها حاکی از افزایش مراجعه مردم به مراکز بهداشتی در روزهای گروخاک است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167507/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%DB%B3%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85167507/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%DB%B3%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF