پیش‌بینی رگبارهای پاییزی در ارتفاعات البرز و استان‌های ساحلی خزر

پیش‌بینی رگبارهای پاییزی در ارتفاعات البرز و استان‌های ساحلی خزر
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی از رگبارهای پاییزی در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و استان‌های ساحلی خزر طی امروز جمعه (هفتم مهرماه) خبر داد و اعلام‌ کرد: انتظار داریم خنکی هوا در ۳ روز آینده در اغلب مناطق کشور ماندگار باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85242255/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85242255/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C