پیشرفت فیزیکی شاهراه غرب استان اصفهان به ۸۷ درصد رسید

پیشرفت فیزیکی شاهراه غرب استان اصفهان به ۸۷ درصد رسید
اصفهان – مجله خبری راه و ساختمان – رییس اداره راه و شهرسازی خوانسار گفت: تونل خوانسار به بوئین میاندشت، به عنوان شاهراه غرب استان ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85222308/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85222308/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF