پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی مهمترین جاده دسترسی به پسکرانه بوشهر

پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی مهمترین جاده دسترسی به پسکرانه بوشهر
بوشهر- مجله خبری راه و ساختمان- استاندار بوشهر گفت: جاده دسترسی جزیره نگین به عنوان مهمترین زیرساخت پسکرانه بندر بوشهر به طول ۹.۵ کیلومتر دارای پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85130147/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85130147/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1