پیشرفت ۷۵ درصدی قطعه هفت آزادراه شیراز – اصفهان

پیشرفت ۷۵ درصدی قطعه هفت آزادراه شیراز - اصفهان
شیراز- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت ۷۵ درصدی قطعه هفت آزادراه شیراز – اصفهان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ۶ قطعه نخست این آزادراه به اتمام رسیده و برای اینکه مردم بتوانند دسترسی بهتری به آزادراه داشته باشند، اجرای قطعه هفت را نیز در برنامه اجرایی امسال مصوب کردیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234214/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85234214/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86