پیش بینی جوی پایدار و آرام در اکثر مناطق کشور

پیش بینی جوی پایدار و آرام در اکثر مناطق کشور
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس سازمان هواشناسی از جوی آرام و پایدار در اکثر مناطق کشور خبر داد و گفت: دمای هوا در پایتخت نیر روند کاهشی دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85198134/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85198134/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1