پیش بینی رگبار پراکنده باران در ارتفاعات البرز، مازندران و اردبیل 

پیش بینی رگبار پراکنده باران در ارتفاعات البرز، مازندران و اردبیل 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس سازمان هواشناسی برای ارتفاعات البرز، مازندران و اردبیل رگبار پراکنده باران پیش‌بینی کرد و از وزش باد شدید در شرق کشور خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235521/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85235521/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84