پیگیری پرونده شلمچه- بصره از سوی وزیر راه و شهرسازی

پیگیری پرونده شلمچه- بصره از سوی وزیر راه و شهرسازی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- در پی سفر هیئت عراقی به ایران و در دیدار با وزیر راه و شهرسازی، تفاهم‌نامه‌های پیشین مانند پرونده شلمچه- بصره و ساخت واحدهای مسکونی در کشور عراق پیگیری و در مسیر اجرایی شدن قرار بگیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85191027/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85191027/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C