چرایی لغو پرواز کرمان – تهران و جزییات فرآیند انتقال مسافران

چرایی لغو پرواز کرمان - تهران و جزییات فرآیند انتقال مسافران
کرمان – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل فرودگاه های کرمان علت لغو پرواز روز دوشنبه هواپیمایی آتا از مرکز این استان به پایتخت را نقص فنی خواند و درباره نحوه انتقال مسافران توضیحاتی داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85145348/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85145348/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86