چرا پروازهای اربعین «العراقیه» ارزان‌تر از شرکت‌های ایرانی است؟

چرا پروازهای اربعین «العراقیه» ارزان‌تر از شرکت‌های ایرانی است؟
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سخنگوی سازمان هواپیمایی، معافیت شرکت هواپیمایی عراقی از پرداخت هزینه‌های فرودگاهی را یکی از دلایل اصلی نرخ ارزان پروازهای اربعین العراقیه برشمرد و اعلام‌کرد: مشکل بعدی، عدم تعهدات العراقیه پس از فروش بلیت به زاِئران است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195526/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA