چند گام تا آغاز عرشه‌گذاری پل سد گلورد؛ بتن‌ریزی فنداسیون پایان یافت

چند گام تا آغاز عرشه‌گذاری پل سد گلورد؛ بتن‌ریزی فنداسیون پایان یافت
ساری- مجله خبری راه و ساختمان – پل مهم گلورد به عنوان آخرین قطعه از پازل پروژه بزرگ سد گلورد با پایان یافتن عملیات بتن‌ریزی فنداسیون و زیرسازی در آستانه آغاز مرحله نصب عرشه‌های فلزی قرار گرفته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232701/%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85232701/%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86