کاهش قیمت مسکن به پرند رسید/ خریداران عقب نشینی کردند

کاهش قیمت مسکن به پرند رسید/ خریداران عقب نشینی کردند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کاهش قیمت مسکن این‌بار به شهر جدید پرند رسیده و آمارها بیانگر کاهش حدود ۳۰ درصدی قیمت در این شهر است به طوری خریداران عقب نشینی کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85140242/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85140242/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF