کاهش قیمت پروازهای هما در مسیر نجف- تهران

کاهش قیمت پروازهای هما در مسیر نجف- تهران
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- هواپیمای جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۷ مرداد تا ۹ شهریور قیمت بلیت مسیر نجف به فرودگاه امام را از ۴ میلیون به ۲.۵ میلیون تومان کاهش داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85201648/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85201648/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86