کردستان رتبه ششم تخصیص اراضی به مسکن ملی را کسب کرد

کردستان رتبه ششم تخصیص اراضی به مسکن ملی را کسب کرد
سنندج- مجله خبری راه و ساختمان- استاندار کردستان گفت: طبق گزارش آخرین جلسه شورای عالی مسکن، کردستان رتبه ششم را از لحاظ تخصیص زمین به طرح مسکن ملی در کشور دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85193527/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85193527/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF