کریدور شمال- جنوب به معبر اصلی ارسال کالا به افغانستان تبدیل شد

کریدور شمال- جنوب به معبر اصلی ارسال کالا به افغانستان تبدیل شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- اولین بخش از کالاهای بشر دوستانه اهدایی به کشور افغانستان از طریق به‌کارگیری بیش از یکصد دستگاه کانتینر متعلق به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، وارد بندر چابهار و پس از تخلیه و بارگیری، از طریق حمل و نقل ترکیبی به مقصد کشور افغانستان ارسال شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85136795/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85136795/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84