کریدور شمال-جنوب جایگاه ایران را در عرصه بین‌الملل تقویت می‌کند

کریدور شمال-جنوب جایگاه ایران را در عرصه بین‌الملل تقویت می‌کند
مسکو- مجله خبری راه و ساختمان- دانشیار گروه شرق معاصر و آفریقا دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه گفت: تحقق کریدور حمل و نقل بین‌المللی «شمال-جنوب» نه تنها منجر به منفعت اقتصادی بسیار برای ایران می‌شود بلکه جایگاه‌ ایران را در منطقه و عرصه بین‌الملل تقویت می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85186022/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85186022/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF