کشور نیاز به برنامه عملی برای مقابله با طوفان خاک دارد

کشور نیاز به برنامه عملی برای مقابله با طوفان خاک دارد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس سازمان هواشناسی کشور گفت: به دلیل تغییر کاربری زمین و تغییر پوشش‌های گیاهی شدت طوفان‌های خاک بیشتر شده و کشور نیاز به برنامه عملی فوری برای مقابله با طوفان خاک دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167692/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85167692/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF