«کمبود زمین» مشکل اساسی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مازندران

«کمبود زمین» مشکل اساسی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مازندران
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- استاندار مازندران گفت: کمبود زمین مشکل اساسی و مهم ترین دلیل کُندی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در نقاط شهری و روستایی استان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85224273/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85224273/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86