کمبود زمین مشکل اساسی اجرای نهضت ملی مسکن در مازندران است

کمبود زمین مشکل اساسی اجرای نهضت ملی مسکن در مازندران است
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، کمبود زمین در این استان چالش اساسی در اجرای دقیق تعهدات ساخت خانه در قالب طرح نهضت ملی مسکن در این استان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85177268/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85177268/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA