کیفیت آسفالت راه‌های شرق اصفهان تا پایان سال ارتقاء می‌یابد

کیفیت آسفالت راه‌های شرق اصفهان تا پایان سال ارتقاء می‌یابد
اصفهان-مجله خبری راه و ساختمان- برنامه‌ریزی برای عملیات بهسازی رویه آسفالت محورهای شرق استان در سالجاری انجام شده است و در صورت تخصیص به موقع سه هزار میلیارد ریال اعتبار و تخصیص قیر، این پروژه تا پایان سال انجام می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234084/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85234084/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF