گسترش پروازهای بین استانیِ هما از اهواز و ارومیه

گسترش پروازهای بین استانیِ هما از اهواز و ارومیه
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از گسترش پروازهای بین استانی در مسیرهای اهواز- شیراز و ارومیه- مشهد با هدف رفاه حال مسافران داخلی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85138751/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85138751/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87