یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور در دست ساخت قرار دارد

یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور در دست ساخت قرار دارد
زنجان- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در کشور در دست ساخت قرار دارد،گفت: به منظور تسریع در احداث این واحدها طی پنج ماهه گذشته میزان وام مسکن از ۳۵۰ به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش و نرخ سود نیز از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209456/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85209456/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF