۱۰ هزار میلیارد برای اصلاح آسفالت جاده‌های اصفهان هزینه می‌شود

۱۰ هزار میلیارد برای اصلاح آسفالت جاده‌های اصفهان هزینه می‌شود
اصفهان – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اصفهان گفت: امسال بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد برای اصلاح آسفالت و بهسازی روکش جاده‌های استان هزینه می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85180526/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85180526/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF