۱۰ هزار میلیارد ریال برای تجهیزات جدید تخلیه و بارگیری بندر امام هزینه شد

۱۰ هزار میلیارد ریال برای تجهیزات جدید تخلیه و بارگیری بندر امام هزینه شد
اهواز – مجله خبری راه و ساختمان – مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: بیش از ۴۰۰ دستگاه تجهیزات تخلیه و بارگیری به ارزش ۱۰ هزارمیلیارد ریال با مشارکت بخش خصوصی برای افزایش رضایتمندی صاحبان کالا وبهبود کیفیت ارائه خدمات بندری به مشتریان در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره) تامین شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85230581/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85230581/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85