۱۰ هزار واحد مسکن مهر پردیس با حضور وزیر راه و شهرسازی تحویل متقاضیان شد 

۱۰ هزار واحد مسکن مهر پردیس با حضور وزیر راه و شهرسازی تحویل متقاضیان شد 
پردیس – مجله خبری راه و ساختمان – با حضور مهرداد بذر پاش  وزیر راه و شهر سازی و همزمان با هفته دفاع مقدس، ۱۰ هزار واحد از پروژه های مسکن مهر ، افتتاح و در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85241596/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85241596/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84