۱۱۰۰ خانواده مشمول طرح جوانی جمعیت در اصفهان زمین دریافت می‌کنند

۱۱۰۰ خانواده مشمول طرح جوانی جمعیت در اصفهان زمین دریافت می‌کنند
کاشان – مجله خبری راه و ساختمان – یک هزار و ۱۰۰ خانواده‌ مشمول قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در استان اصفهان زمین دریافت می‌کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85153562/%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

  تعطیلی پروژه‌های مسکن اردستان به دلیل نبود نیروی کار