۱۱۵ همت تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت شد

۱۱۵ همت تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت، ۱۱۵ همت تسهیلات در قالب نهضت ملی مسکن خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228535/%DB%B1%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85228535/%DB%B1%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF