۱۱ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در جنوب غرب استان تهران تایید شدند

۱۱ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در جنوب غرب استان تهران تایید شدند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از تایید نهایی بیش از ۱۱ هزار نفر متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در جنوب غرب استان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85165156/%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85165156/%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF