۱۲۰۰ صندلی به ظرفیت روزانه قطارهای مسافری اضافه می‌شود

 ۱۲۰۰ صندلی به ظرفیت روزانه قطارهای مسافری اضافه می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- با هدف افزایش ظرفیت ناوگان ریلی مسافری، شرکت واگن پارس برای ساخت ۳۰ دستگاه واگن مسافری با شرکت بن ریل تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85240922/%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF