۱۲۴ واحد مسکونی خانواده‌های روستایی دارای فرزند معلول تکمیل شود

۱۲۴ واحد مسکونی خانواده‌های روستایی دارای فرزند معلول تکمیل شود
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار هرمزگان گفت: ۱۲۴ خانواده روستایی دارای ۲ فرزند معلول و بیشتر در سطح استان وجود دارد که خانه‌های نیمه تمام دارند، بنابراین ادارات دولتی باید هر اقدامی برای تکمیل منازل این عزیزان دارند به کار گیرند تا این منازل تکمیل شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85168899/%DB%B1%DB%B2%DB%B4-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF