۱۵۰ میلیاردریال برای طرح‌های راه‌سازی استان تهران جذب شد

۱۵۰ میلیاردریال برای طرح‌های راه‌سازی استان تهران جذب شد
شهرری – مجله خبری راه و ساختمان – معاون مهندسی و ساخت مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: ۱۵۰ میلیاردریال در حوزه طرحهای راه‌سازی و ۴۵۰ میلیاردریال پروژه‌های ساختمانی عمومی و دولتی جذب شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229538/%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85229538/%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B4%D8%AF