۱۸۴ قطعه زمین به خانواده های دارای سه فرزند اصفهان واگذار شد 

۱۸۴ قطعه زمین به خانواده های دارای سه فرزند اصفهان واگذار شد 
اصفهان- مجله خبری راه و ساختمان- ۱۸۴ قطعه زمین در قالب پویش پیامبر رحمت (ص) به منظور حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در هشت شهر استان اصفهان به خانواده های واجد شرایط واگذار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85239925/%DB%B1%DB%B8%DB%B4-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85239925/%DB%B1%DB%B8%DB%B4-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF