۲۰۰ نفر در خراسان رضوی از طریق ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن زمین تحویل گرفتند

۲۰۰ نفر در خراسان رضوی از طریق ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن زمین تحویل گرفتند
مشهد- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: طی یک ماه اخیر در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به ۲۰۰ نفر از جمعیت این استان زمین واگذار شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143155/%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85143155/%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86