۲۰ درصد از زائران اربعین کشور توسط ناوگان جاده‌ای اصفهان اعزام شدند

 ۲۰ درصد از زائران اربعین کشور توسط ناوگان جاده‌ای اصفهان اعزام شدند
اصفهان- مجله خبری راه و ساختمان- معاون حمل‌ و نقل اداره‌ کُل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: ۱۰۲ هزار و ۳۳۴ نفر معادل ۲۰ درصد از کل زائران کشور توسط ناوگان اتوبوسی استان اصفهان به سمت مرزهای چهارگانه اعزام شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85218043/%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85218043/%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85