۲۰ هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در بابل اختصاص یافت

۲۰ هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در بابل اختصاص یافت
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – فرماندار بابل گفت: ۲۰ هکتار زمین برای اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بابل اختصاص یافت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85175074/%DB%B2%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85175074/%DB%B2%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA