۲۲ هزار پروانه ساختمانی جدید در بافتهای فرسوده خراسان رضوی صادر شد

۲۲ هزار پروانه ساختمانی جدید در بافتهای فرسوده خراسان رضوی صادر شد
مشهد-مجله خبری راه و ساختمان- مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: تاکنون ۲۲ هزار پروانه ساختمانی جدید برای واحدهای نوسازی شده در بافتهای فرسوده این استان صادر شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85212362/%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1

  بذرپاش: افزایش چهار برابری عوارض شهرداری‌ها باعث افزایش قیمت مسکن شد