۲۶ هزار میلیاردریال از زمین های دولتی در استان تهران رفع تصرف شد

 ۲۶ هزار میلیاردریال از زمین های دولتی در استان تهران رفع تصرف شد
شهرری – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از ۱۱۹ فقره رفع تصرف زمین های دولتی طی سه ماهه اول سال جاری در این استان خبر داد و گفت: ارزش این اقدامات ۲۶ هزار میلیاردریال است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85155523/%DB%B2%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81منبع: https://www.irna.ir/news/85155523/%DB%B2%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81