۳۰ خانه برای مددجویان بهزیستی جیرفت بهره‌برداری شد

۳۰ خانه برای مددجویان بهزیستی جیرفت بهره‌برداری شد
جیرفت- مجله خبری راه و ساختمان- ۳۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی امروز (دوشنبه) به صورت همزمان در شهرستان جیرفت به بهره‌برداری رسید و تحویل صاحبان آنها شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85172523/%DB%B3%DB%B0-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85172523/%DB%B3%DB%B0-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF