۳۷ درصد از جمعیت شهری ایران اجاره نشین هستند

۳۷ درصد از جمعیت شهری ایران اجاره نشین هستند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان با بیان اینکه اجرای نهضت ملی مسکن نیاز به همراهی هر چه بیشتر انبوه‌سازان و بخش خصوصی دارد، گفت: ۳۷ درصد از جمعیت شهری ایران امروز اجاره نشین هستند

منبع: https://www.irna.ir/news/85251444/%DB%B3%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85251444/%DB%B3%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF