۴۰ هزار نفر روزانه از طریق قطار وارد مشهد می شوند

۴۰ هزار نفر روزانه از طریق قطار وارد مشهد می شوند
مشهد-مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: همزمان با دهه پایانی صفر روزانه ۴۰ هزار زائر از طریق قطار وارد مشهد مقدس می شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229248/%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85229248/%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF