۴۰ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده است

۴۰ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در طرح مسکن مهر دولت‌های قبل ۵۹۰ هزار واحد را تحویل داد که زمینی حدود ۸ هزار هکتار به آن تخصیص یافته بود، اما اکنون دولت سیزدهم ۴۰ هزار هکتار زمین را برای نهضت ملی مسکن تعیین کرده که حدود ۸ برابر آن است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85394341/%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85394341/%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA