۴ نوع خطر در هر کیلومتر از جاده چالوس جان مسافران را تهدید می‌کند

۴ نوع خطر در هر کیلومتر از جاده چالوس جان مسافران را تهدید می‌کند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: بر اساس نتایج خطرسنجی مسیرهای شریانی تهران- شمال، محور چالوس با ۲۰۶ نقطه پرخطر در جایگاه اول پرخطرترین مسیرهای جاده‌ای شمال قرار دارد و در هر کیلومتر از جاده چالوس ۴ نوع خطر جان مسافران را تهدید می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85136729/%DB%B4-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85136729/%DB%B4-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF