۶۲۱ قطعه زمین در قالب قانون جوانی جمعیت در اردبیل واگذار شد

۶۲۱ قطعه زمین در قالب قانون جوانی جمعیت در اردبیل واگذار شد
اردبیل – مجله خبری راه و ساختمان – ۶۲۱ قطعه زمین در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانوارهای دارای سه فرزند در اردبیل تحویل شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85241735/%DB%B6%DB%B2%DB%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85241735/%DB%B6%DB%B2%DB%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF