۶ هزار متقاضی واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان دماوند هستند

۶ هزار متقاضی واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان دماوند هستند
دماوند – مجله خبری راه و ساختمان – فرماندار دماوند اعلام کرد: از ۲۰۰ هزار نفر متقاضی نهضت ملی مسکن با توجه به پالایشی که انجام شد، حدود ۶ هزار نفر واجد شرایط در سطح شهرستان داریم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85161389/%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85161389/%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF