۶ هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی پی‌ریزی شد

۶ هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی پی‌ریزی شد
بیرجند – مجله خبری راه و ساختمان – سرپرست اداره‌ کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۱۰ هزار و ۷۴۲ واحد طرح نهضت ملی مسکن در این استان پروانه ساختمانی گرفته و ۶ هزار و ۵۰۰ واحد به مرحله اتمام فونداسیون (پی) رسیده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85134123/%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85134123/%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF