۷۰۰ میلیارد تومان اعتبارسفر رئیس جمهور به خط‌ریلی رشت-کاسپین اختصاص یافت

۷۰۰ میلیارد تومان اعتبارسفر رئیس جمهور به خط‌ریلی رشت-کاسپین اختصاص یافت
رشت – مجله خبری راه و ساختمان – مدیر حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در گیلان از پرداخت یکصد میلیارد تومان اعتبار دیگر برای تکمیل پروژه ریلی رشت- کاسپین در اواخر خردادماه خبر داد و گفت: تاکنون در مجموع ۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات سفر رئیس جمهور به تکمیل پروژه رشت-کاسپین اختصاص یافته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85149924/%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86

  صادرات بخش تعاون دو برابر صادرات دیگر بخش ها